Igelsø Vandværk's historie

19xx    Vandværket etableres.

1954    Ny ledning etableres til Kvanløse Skole samt til ejendommene Ringstedvej 216 og 218 ( i 2" eternitrør )

1957    Antal interessenter ca 22.  Vandafgift for en husstand med vandskyllende toilet  : kr. 90,75 /  halvår.

       Med to vandskyllende toiletter kostede det kr. 25,00 ekstra pr. halvår

1958 - 1959 Hovedledning gennem Igelsø by fornyet i anledning af regulering af landevejen  ( 2" eternitrør )

1963    Bygning ved vandværk blev opført og udstyret med filter, pumper og trykbeholder.

      Anledningen var, at Igelsøgård  Ringstedvej 253, som hidtil havde ligget for højt, kom med i vandværket.

      Samtidig blev blev højdebeholderen opmuret indvendig. 

1967    Ny vandledning blev lagt til ejendommene syd for Igelsø, det var ejendommene Ringstedvej 248, 259, 261 0g 263.

1970    Ny boring ( Boring #2 ) blev anlagt og taget i brug. Umiddelbart efter blev boring #1 renset op og forsynet 

      med plastik bundfilter.

1971    Ny ledning anlagt til Mogenstrup by og langs med Sdr. Jernløse ud til Guldhøj.

1973    Ny ledning anlagt langs Mogenstrupvej, sluttende ved nummer 14 og 15 og langs med hele Lysmosevej.

1974    Ny ledning anlagt langs Tjørnedevej, sluttende ved Selagergård.

1976    Bygning ved vandværket blev opmuret med en ekstra etage, og ny trykbeholder og pumpe blev installeret for at skabe

                    et ekstra højere tryktrin.

1977    Ny forsyningsledning lægges fra vandværket gennem Mørkemose til Kvanløse Havremark ( Havremarken 6 til 26 ).

1979    Ny boring ( Boring #3 ) blev anlagt ved Mogenstrupvej. Boringen der er 75 m dyb gav godt og rigeligt,

                    men stærkt okkerholdigt vand.

1982    Boring #3 stilles i bero grundet for lille filterkapacitet til det stærkt okkerholdige vand. 

      Vandforsyningen bliver leveret fra boring #1 og boring #2.

1993    Inventaret i vandværket bliver delvist udskiftet og ombygget, og et helt nyt filteranlæg bliver installeret. 

      Nyt udfældningsbassin anlægges på vandværkets nyerhvervede jordstykke umiddelbart foran vandværksbygning.

      Boring #3 tages atter i brug.

1994    Vandmålere opsættes hos alle forbrugere. Dette for at afregne efter faktisk forbrug.

1999    Forbrugere i Havremarken 14, 16 og 28 tilsluttes vandforsyningen.

2000    Efter en mindre forurening af højdebeholderen ( for højt mængde af colibakterier ), bliver overdækningen repareret

      og forsynet med et glasfiberovertræk. ( en såkaldt badehætte ).

      Antal interessenter i år 2000 er 102.

2016-2017 Grundet et meget nedslidt anlæg på vandværket, blev det på generalforsamlingen vedtaget at gennemføre en 

      større renovering. Der blev installeret et helt nyt el-anlæg med mulighed for overvågning af forbrug på de 

      3 hovedledninger samt fjernbetjening

      af anlægget. Alle pumper, både på selve vandværket og i de resterende 2 boringer blev fornyet. 

      Gamle højdebeholder blev revet ned og erstattet af en ny lidt mindre beholder.     

      Budgettet for denne ombygning var kr. 660.000,00 plus moms. Da antallet af tilsluttede andelshavere på dette tidspunkt

      var 100, blev hver husstand opkrævet et beløb på kr. 6.600,00 plus moms. Dette beløb kunne enten betales kontant,

      eller afdrages over en periode på 10 år.